बास्क सम्पादन

संज्ञा सम्पादन

euskara [यूस्कारा]

  1. बास्क