विक्षनरी:संस्कृत मूल के तमिल शब्द


Tamil words of Sanskrit Origin
संस्कृत मूल का तमिल शब्द
(தமிழ்ச் சொல்)
देवनागरी उच्चारण हिन्दी अर्थ
(நிகரான ஹிந்திச் சொல்)
अंग्रेजी अर्थ
(ஆங்கிலத்தில் பொருள்)
அக்கிரமம் अक्किरमम् अक्रम Improper
அகங்காரம் अकङ्कारम् अहंकार Ego
அகதி अकति Refugee
அக்னி अक्ऩि आग Fire
அகால अकाल अकाल Un timely
அகிலம் अकिलम् अखिल World
அங்கம் अङ्कम् अंग Part of
அங்கி अङ्कि Wardrobe
அங்கீகாரம் अङ्कीकारम् अंगीकार Accept
அங்குச अङ्कुच अंकुश Hook
அச்சு अच्चु अक्ष Axle
அசர अचर आश्चर्य? Amazing
அசாத்திய अचात्तिय असाध्य Impossible
அசுரர் अचुरर् असुर Demon
அசூயை अचूयै अछूत Dislike/Distaste
அஞ்சலி अञ्चलि श्रद्धांजलि Tribute
அஞ்சனம் अञ्चऩम् अंजन? Eye liner
அட்சரம் अट्चरम् अक्षर Alphabet
அட்டகாசம் अट्टकाचम् अट्टहास Trouble
அடம் अटम् Adamant
அணி अणि Team
அணு अणु अणु Molecules
அதி अति अति Ultra
அதிகமாக अतिकमाक अधिक More/Excess
அதிகாரம் अतिकारम् अधिकार Power
அதிர்ஷ்டம் अतिर्ष्टम् अदृष्ट Luck
அந்தரங்க अन्तरङ्क अन्तरंग Personal
அந்நிய अन्निय अन्य Foreign
அநியாயம் अनियायम् अन्याय Injustice
அபகரித்து अपकरित्तु Take away
அபயம் अपयम् अभय Fearless
அபராதம் अपरातम् अपराध Fine
அபாரம் अपारम् अपार Outstanding
அபிப்பிராயம் अपिप्पिरायम् अभिप्राय Opinion
அபிமானம் अपिमाऩम् अभिमान Respect
அபிவிருத்தி अपिविरुत्ति वृद्धि Expand
அபிஷேகம் अपिषेकम् अभिषेक Oblation
அபூர்வ अपूर्व अपूर्व Rare
அம்சங்கள் अम्चङ्कळ् अंश Part
அமரர் अमरर् अमर Dead
அமாவாசை अमावाचै अमावास्या New moon
அமானுஷ்ய अमाऩुष्य अमानुषिक Not human
அமிர்தமும் अमिर्तमुम् अमृत Nectar
அர்ச்சனை अर्च्चऩै अर्चना Oblation/Offering
அர்த்தம் अर्त्तम् अर्थ Meaning
அர்பணி अर्पणि अर्पित Dedicate
அருகதை अरुकतै अर्हता Qualification
அலங்காரம் अलङ्कारम् अलंकार Make up
அலட்சியம் अलट्चियम् अलक्ष्य Ignore
அவகாசம் अवकाचम् अवकाश Time
அவகாசம் अवकाचम् अवकाश Time
அவசியம் अवचियम् अवश्य Necessary
அவதாரம் अवतारम् अवतार Incarnation
அவதி अवति Discomfort
அவமானம் अवमाऩम् अवमान Insult
அவயம் अवयम् अवयव Organ
அவஸ்தை अवस्तै अवस्था Difficulty
அற்புத अऱ्पुत अदभुत Magic
அனல் अऩल् Heat
அன்னம் अऩ्ऩम् अन्न Food
அனாதை अऩातै अनाथ Orphan
அனுகூலம் अऩुकूलम् अनुकूलन Positive
அனுசரணை अऩुचरणै अनुसार Accordance
அனுபவம் अऩुपवम् अनुभव Experience
அனுமதி अऩुमति अनुमति Permission
அனுஷ்டிக்க अऩुष्टिक्क अनुष्ठान Observe
அனேக अऩेक अनेक Lot of
அஸ்தமனம் अस्तमऩम् सूर्यास्त Sunset
அஸ்திரம் अस्तिरम् अस्त्र Weapon
அஷ்ட अष्ट अष्टलक्ष्मी 8 Forms of God
அஹிம்சை अहिम्चै अहिंसा Non-violence
ஆகம आकम आगम? Scriptures
ஆக்ரமிப்பு आक्रमिप्पु आक्रमण Occupy
ஆகாயம் आकायम् आकाश Sky
ஆகாரம் आकारम् आहार Food
ஆச்சர்யம் आच्चर्यम् आश्चर्य Surprise
ஆசனம் आचऩम् आसन Seat
ஆசாரம் आचारम् आचार Custom
ஆசீர்வாதம் आचीर्वातम् आशीर्वाद Blessing
ஆசை आचै आशा Wish/Liking
ஆட்சேபம் आट्चेपम् आक्षेप Object
ஆடம்பர आटम्पर आडंबर Extravagance
ஆணி आणि Pin
ஆத்மா आत्मा आत्मा Soul
ஆதாயம் आतायम् Gain
ஆதாரம் आतारम् आधार Basis
ஆதி आति आदि Beginning
ஆபத்து आपत्तु आपदा Danger
ஆபரணங்கள் आपरणङ्कळ् आभरण Ornaments
ஆம் आम् हाँ Yes
ஆயாச आयाच Relaxed
ஆயுர்வேத आयुर्वेत आयुर्वेद Ayurveda
ஆயுள் आयुळ् आयु Life time
ஆரத்தி आरत्ति आरती Offering
ஆரம்பம் आरम्पम् आरम्भ Begin
ஆரவாரம் आरवारम् Jubilation
ஆர்ஜிதம் आर्जितम् अर्जित Acquire
ஆரியர் आरियर् आर्य Aryan
ஆரூடம் आरूटम् आरूढ़ Foretell
ஆரோக்கியம் आरोक्कियम् आरोग्य Healthy
ஆலயம் आलयम् आलय Temple
ஆலிங்கனம் आलिङ्कऩम् आलिंगन Embrace
ஆலோசனை आलोचऩै आलोचना Suggestion
ஆவர்த்தனம் आवर्त्तऩम् आवर्तन Cyclical/Rotation
ஆனந்தம் आऩन्तम् आनन्द Happiness
ஆஸ்தான आस्ताऩ Chief Artist
ஆஸ்திக आस्तिक आस्तिक Believer/Theist
ஆஸ்ரமம் आस्रमम् आश्रम Hermitage
இங்கிதம் इङ्कितम् इंगित Subtle Signs
இச்சை इच्चै इच्छा Like/Wish
இதமாக इतमाक हित Soothing
இதயம் इतयम् हृदय Heart
இதர इतर इतर Other
இதிகாசங்கள் इतिकाचङ्कळ् इतिहास Epic
இந்திரிய इन्तिरिय इंद्रिय Physical/Sense
இலகு इलकु Light
இலட்சியம் इलट्चियम् लक्ष्य Target
இஷ்டம் इष्टम् इष्ट Liking
ஈசான ईचाऩ ईशान North East
உக்ர उक्र उग्र Very hot
உச்சரிப்பில் उच्चरिप्पिल् उच्चारण Pronounce
உச்சி उच्चि ऊंची Top
உசித उचित उचित Appropriate
உத்திகள் उत्तिकळ् युक्ति Method
உத்தியோகம் उत्तियोकम् उद्योग Job
உத்தேசித்து उत्तेचित्तु उद्धेश्य On Account of
உதயம் उतयम् उदय Rise
உதாசீனம் उताचीऩम् उदासीन Indifferent
உதாரணம் उतारणम् उदाहरण Example
உதிரம் उतिरम् रुधिर Blood
உபகரணம் उपकरणम् उपकरण Instruments
உபகாரம் उपकारम् उपकार Help
உபத்திரவம் उपत्तिरवम् उपद्रव Disturb
உபதேசம் उपतेचम् उपदेश Advice
உபயோக उपयोक उपयोग Use
உபரி उपरि ऊपर Extra/above
உபாசனை उपाचऩै उपासना Veneration
உபாயம் उपायम् उपाय Methods
உலகம் उलकम् लोक World
உலோகம் उलोकम् लोह Metal/Iron
உவமானம் उवमाऩम् उपमान Comparison-Base
உவமேயம் उवमेयम् उपमेय Comparison-Target
உவமை उवमै उपमान Example/Analogy
உற்சவம் उऱ्चवम् उत्सव Ceremony
உற்சாகம் उऱ्चाकम् उत्साह Excitement
உற்பத்தி उऱ्पत्ति उत्पत्ति Manufacture
உன்னதமான उऩ्ऩतमाऩ उन्नत Praiseworthy
உஷ்ணம் उष्णम् ऊष्ण Heat
ஊர்ஜிதம் ऊर्जितम् Confirm
ஊனம் ऊऩम् Handicap
ஊஹம் ऊहम् ऊहा? (ऊहापोह?) Guess
எதேச்சையா ऎतेच्चैया यादृच्छिक By chance
எந்திரம் ऎन्तिरम् यंत्र Machine
எஜமான் ऎजमाऩ् Master
ஏக एक एक Single
ஏகாந்தம் एकान्तम् एकांत Solitude
ஏலக்காய் एलक्काय् इलायची Cardamom
ஐக்கியம் ऐक्कियम् ऐक्य? एकता? Integrated
ஐதீக ऐतीक Convention
ஓதம் ओतम् ओस? Moisture
கங்கணம் कङ्कणम् कंगन? Wrist Band
கச்சம் कच्चम् Pleats
கசை कचै Flog
கஞ்சி कञ्चि Gruel
கடாக்ஷம் कटाक्षम् कटाक्ष Glance
கடினம் कटिऩम् कठिन Difficult
கண்டத்தின் कण्टत्तिऩ् खंड Continent
கணித कणित गणित Mathematics
கத்திரி कत्तिरि कर्तन यंत्र?कैंची? Scissor
கதம்ப कतम्प Mixture
கதி कति गति? Fate
கதி कति गति Speed
கதை कतै कथा Story
கதை कतै Weapon
கந்தக कन्तक गन्धक Sulphur
கந்தர்வ कन्तर्व गंधर्व Demi-god
கந்தை कन्तै Cloth Rags
கபடம் कपटम् कपट Deceit
கபளீகரம் कपळीकरम् Swallow
கபாலம் कपालम् कपाल Skull
கம்பள कम्पळ कम्बल Carpet
கம்பீரம் कम्पीरम् गम्भीर Brave
கர कर कर Hand
கரகம் करकम् Head Pot
கர்ண कर्ण कर्ण Ear
கரண்டி करण्टि करछी Spoon
கரணம் करणम् करना? Doing/Somersault
கர்பம் कर्पम् गर्भ Pregnant
கர்வம் कर्वम् गर्व Pride
கர்ஜனை कर्जऩै गर्जन Roar
கருடன் करुटऩ् गरुड़ Garuda Bird
கருணை,நிராகரிக்க करुणै,निराकरिक्क करुणा Mercy
கருமம் करुमम् कर्म Action
கரை करै River Bank
கல कल हल Plough
கலகம் कलकम् कलह Trouble
கலகலப்பும் कलकलप्पुम् Joy
கலசம் कलचम् कलश Pot
கல்யாணம் कल्याणम् कल्याण Marriage
கவச कवच कवच Armour/shield
கவ்யம் कव्यम् पंचगव्य Medicine from Cow
கவளம் कवळम् कौर? Mouthful
கவி कवि कवि Poet
கவுரவம் कवुरवम् गौरव Honour
களங்கம் कळङ्कम् कलंक Blot
களத்திர कळत्तिर कलत्री? Wife
களேபரம் कळेपरम् Confusion
கற்பனை कऱ्पऩै कल्पना Imagine
கற்பூரம் कऱ्पूरम् कर्पूर Camphor
கன்னி कऩ्ऩि कन्या Unmarried
கஷ்டம் कष्टम् कष्ट Difficult
கஷாயம் कषायम् Medicine
காகம் काकम् काक Crow
காட்சி काट्चि Display
காந்தம் कान्तम् Magnet
காமம், कामम्, काम Love
காயமே कायमे काया Body
காரணம் कारणम् कारण Reason
காரியதரிசி कारियतरिचि Secretary
காருண்யம் कारुण्यम् कारुणिक Pity
காலம் कालम् काल Time
காவியம் कावियम् काव्य Epic
கானம் काऩम् गाना Sing
கிரகணம் किरकणम् ग्रहण Eclipse
கிரகம் किरकम् ग्रह Planet
கிரகித்து किरकित्तु ग्रहण Accept/intake/eclipse
கிரணங்கள் किरणङ्कळ् किरण Rays
கிராம किराम ग्राम Village
கிரி किरि गिरि? Mountain
கிரீடம் किरीटम् किरीट Crown
கிருபை किरुपै कृपा Mercy/benevolence
கிருமி किरुमि कृमि? Virus
கீதம் कीतम् गीत Music
கீர்த்தி कीर्त्ति कीर्ति Famous
குகை कुकै गुहा Cave
குடம் कुटम् Vessel
குடிசை कुटिचै कुटी Hut
குடும்பம் कुटुम्पम् कुटुम्ब Family
குண்டம் कुण्टम् कुंड Vessel
குண்டலம் कुण्टलम् कुण्डल? Ear Ring
குணம் कुणम् गुण Virtue
குதூகலம் कुतूकलम् कुतूहल Joy
கும்பம் कुम्पम् कुम्भम्? Holy pot
குமுதம் कुमुतम् कुमुदम? A flower
குரூரம் कुरूरम् क्रूर Cruel
குல कुल कुल Tribe
கேசம் केचम् केश Hair
கேவலம் केवलम् केवल Mere
கோட்டை कोट्टै कोट? Fort
கோடி कोटि कोण? Corner
கோணம் कोणम् कोण Angle
கோத்திரம் कोत्तिरम् गोत्र Hindu Lineage
கோதுமை कोतुमै गोधूम Wheat
கோபம் कोपम् कोप Anger
கோபுரம் कोपुरम् गोपुरम? Tower
கோரம் कोरम् घोर Disturbing
கோலாகலமாக कोलाकलमाक कोलाहल Pompous/Grand
கோவணம் कोवणम् Loin
கோஷ कोष घोषणा Loud Slogans
சக்கரங்கள் चक्करङ्कळ् चक्र Wheel
சக்கரவர்த்தி चक्करवर्त्ति चक्रवर्ती? King of Kings
சக்தி चक्ति शक्ति Strength
சகலமும் चकलमुम् सकल Everything
சகஜ चकज Normal
சகாய चकाय सहायक Subsidised
சகிதம் चकितम् सहितम्? Alongwith
சகிப்புத் चकिप्पुत् सहना Tolerate
சகுனம் चकुऩम् सगुन Omen
சங்கடம் चङ्कटम् संकट Crisis/difficulty
சங்கமம் चङ्कमम् संगम Confluence
சங்கு चङ्कु शंख Conch
சஞ்சலம் चञ्चलम् चंचल Unsteady
சஞ்சாரம் चञ्चारम् संचार Movement
சடுதி चटुति Instant
சண்டை चण्टै Fight
சத்தியம் चत्तियम् सत्य Truth
சத்திரத்தில் चत्तिरत्तिल् Hall
சதம் चतम् शत Hundred
சத்ரு चत्रु शत्रु Enery
சதா चता सदा Always
சதுர चतुर चतुर Four
சந்ததி चन्तति संतति Descendant
சந்தர்ப்பம் चन्तर्प्पम् सन्दर्भ Opportunity
சந்தனம் चन्तऩम् चंदन Sandal
சந்தி चन्ति संधि Joint
சந்திப்பு चन्तिप्पु सन्धि Meeting
சந்திரன் चन्तिरऩ् चन्द्र Moon
சந்தேகம் चन्तेकम् संदेह Doubt
சந்தோஷம் चन्तोषम् संतुष्ट Happy/Content
சப்த चप्त सप्त/सात Seven
சபதம் चपतम् शपथ Vow
சப்தம் चप्तम् शब्द Sound
சபலம் चपलम् चपल Lust/Longing
சபை चपै सभा Association
சம்சாரம் चम्चारम् संसार World
சமத்துவ चमत्तुव समत्व/समता Equality
சம்பந்தம் चम्पन्तम् संबंध Relationship
சம்பவம் चम्पवम् संभव Event
சம்பாதிக்க चम्पातिक्क सम्पादित Earn
சம்பிரதாயம் चम्पिरतायम् सम्प्रदाय Tradition
சமம் चमम् सम Even
சம்மதம் चम्मतम् सम्मत Agree
சமயம் चमयम् समय Time
சமர்ப்பிக்க चमर्प्पिक्क समर्पण Submit
சம்ஹாரம் चम्हारम् संहार Kill
சமாச்சாரம் चमाच्चारम् समाचार News
சமாதானம் चमाताऩम् समाधान Peace
சமாதி चमाति समाधि Tomb
சமான चमाऩ समानता Equality
சமீப चमीप समीप Near
சமுத்திரம் चमुत्तिरम् समुद्र Sea
சமூக चमूक समूह Social
சர்க்கம் चर्क्कम् सर्ग? Chapter
சர்க்கரை चर्क्करै शक़्क़र Sugar
சர்ச்சை चर्च्चै चर्चा Debate
சரணம் चरणम् शरण Surrender
சர்வ चर्व सर्व All
சரளமாக चरळमाक सरल Fluent
சரித்திரம் चरित्तिरम् चरित्र History
சலனம் चलऩम् चलना Sway
சன்மானமாக चऩ्माऩमाक सन्मान Donation
சன்னதி चऩ्ऩति सन्निधि? Gods Chamber
சன்னியாசம் चऩ्ऩियाचम् सन्यास Renounce
சாகசம் चाकचम् साहस Daring
சாகரம் चाकरम् सागर Ocean
சாசனம் चाचऩम् शासन Constitution
சாட்சி चाट्चि साक्षी Witness
சாணை चाणै सान? Sharpen
சாதக चातक Positive
சாதனம் चातऩम् साधन Equipment
சாதனை चातऩै साधना Achievement
சாதாரண चातारण साधारण Ordinary
சாது चातु साधु Quiet
சாதுர்யம் चातुर्यम् चतुर Smart
சாந்தி चान्ति शान्ति Peace
சாபம் चापम् शाप Curse
சாபல்யம் चापल्यम् साफल्य/सफलता Achievement
சாமர்த்தியமான चामर्त्तियमाऩ सामर्थ्य shrewd
சாமானியர் चामाऩियर् सामान्य Ordinary
சாமி चामि स्वामी God
சாயம் காலம் चायम् कालम् सायंकाल Evening
சாயலில் चायलिल् छाया Alike
சாரம் चारम् सार Essence
சாரி चारि चारी?(जैसे सदाचारी,ब्रह्मचारी?) Doer/Walker
சாலை चालै शाळा Road/Place
சாஸ்திரம் चास्तिरम् शास्त्र Scriptures
சாஸ்வதம் चास्वतम् शाश्वत Ever lasting
சாஷ்டாங்க चाष्टाङ्क साष्टांग Prostrate
சிகரம் चिकरम् शिखर Peak
சிகிச்சை चिकिच्चै चिकित्सा Treatment
சிகை चिकै शिखा Hair
சிங்கம் चिङ्कम् सिंह Lion
சிசு चिचु शिशु Child
சித்த வைத்தியம் चित्त वैत्तियम् सिद्ध Siddha
சித்திரம் चित्तिरम् चित्र Picture
சிதைக்கு चितैक्कु चिता? Corpse
சிந்தனை चिन्तऩै चिन्तन Thought
சிந்தாமணி चिन्तामणि चिन्तामणि Type of Gem
சிநேகித चिनेकित स्नेह Friendship
சிம்மாசனத்தில் चिम्माचऩत्तिल् सिंहासन Throne
சிரம் चिरम् सिर Head
சிரமம் चिरमम् श्रम Difficulty
சிருஷ்டி चिरुष्टि सृष्टि Nature’s Creation
சிரோமணி चिरोमणि शिरोमणि Learned/Expert
சிலை चिलै शिला Statue
சின்னம் चिऩ्ऩम् चिन्ह Symbol
சின்னாபின்னம் चिऩ्ऩापिऩ्ऩम् छिन्नभिन्न? Pieces
சிஷ்யன் चिष्यऩ् शिष्य Student
சீக்கிரம் चीक्किरम् शीघ्र Fast
சீதளம் चीतळम् शीतल Cold
சீதோஷ்ண चीतोष्ण शीतोष्ण?(सर्दी-गर्मी?) Weather
சீமை चीमै सीमा Border
சீரக‌ம் चीरक‌म् जीरक Cumin SÉd
சுகத்தை चुकत्तै सुख Happiness
சுகந்தம் चुकन्तम् सुगंध Scent/Odour
சுத்தம் चुत्तम् शुद्ध Clean
சுதந்திர चुतन्तिर स्वतंत्र Independent
சுந்தரத் चुन्तरत् सुंदर Beautiful
சுபம் चुपम् शुभ Well
சுப்ரபாதம் चुप्रपातम् सुप्रभात Morning
சுபாவம் चुपावम् स्वभाव Nature
சுய चुय स्वयं Self
சுயம்வரம் चुयम्वरम् स्वयंवर Marriage
சுயரூபம் चुयरूपम् स्वरूप Nature/Ownself
சுயேச்சை चुयेच्चै स्वैच्छिक Independent
சுரங்க चुरङ्क सुरंग Tunnel
சுரபி चुरपि सुरभि? Self-generating
சுலபம் चुलपम् सुलभ Easy
சுவர்க்கம் चुवर्क्कम् स्वर्ग Heaven
சுவாசம் चुवाचम् श्वास् Health/Breathe
சுவாதீன चुवातीऩ स्वाधीन Independent
சுவீகாரம் चुवीकारम् स्वीकार Accept
சூட்சுமம் चूट्चुमम् सूक्ष्म Subtle
சூடாமணி चूटामणि चूड़ामणि? Head Ornament
சூத்திரங்கள் चूत्तिरङ्कळ् सूत्र Method
சூரணம் चूरणम् चूर्ण Balm
சூரன் चूरऩ् शूर Strong
சூலம் चूलम् शूल Spear
சூன்ய चूऩ्य शून्य Nothing
சேட்டை चेट्टै श्रेष्ठि? Pranks
சேவை चेवै सेवा Service
சேனாதிபதி चेऩातिपति सेनापति Army Leader
சொப்பனம் चॊप्पऩम् स्वप्न Dream
சோகம் चोकम् शोक Sorrow
சோதனை चोतऩै शोधन? Test
சோபிக்க चोपिक्क शोभा Beauty
சௌகரியமாக चौकरियमाक Comfort
ஞாபக ञापक ज्ञापक? Remember
ஞானம் ञाऩम् ज्ञान Wisdom
டாம்பீக टाम्पीक Ostentatious
டோலி टोलि डोली Palanquin
தகனம் तकऩम् दहन Burnt
தச तच दस Ten
தச்சன் तच्चऩ् तक्ष? Carpenter
தட்சிணை तट्चिणै दक्षिणा? Offering
தடாகம் तटाकम् तड़ाग Pond
தண்டனை तण्टऩै दंड Punishment
தத்து तत्तु दत्तक Adopt
தத்துவம் तत्तुवम् तत्व Philosophy
தத்ரூப तत्रूप तद्रूप? Almost real
தந்தம் तन्तम् दांत Tusk
தந்தி तन्ति तांत/तंत्री Chord
தந்திரம் तन्तिरम् तंत्र Action
தபசு तपचु तपस Meditate
தம்பதி तम्पति दम्पति Couple
தயவு तयवु दया Compassion
தர்க்கம் तर्क्कम् तर्क Argue
தரங்க तरङ्क तरंग? Muscial Instrument
தரணி तरणि धरणी? World
தர்ப்பணம் तर्प्पणम् तर्पण Oblation/Offering
தர்ப்பை तर्प्पै Kind of Grass
தர்ம तर्म धर्म Righteous
தரிசனம் तरिचऩम् दर्शन To See
தரித்திரம் तरित्तिरम् दरिद्रता Poverty
தரித்து तरित्तु To wear
த்ருப்தி त्रुप्ति तृप्ति Contend
தல तल थल/स्थल Place
த்வம்சம் त्वम्चम् ध्वंस Destruct
த்வனி त्वऩि ध्वनि Sound
த்வஜ त्वज ध्वज Flag/Banner
தளம் तळम् तल Floor
தனியா तऩिया धनिया Coriander
தனுசு तऩुचु धनुष Bow
தாகம் ताकम् Thirst
தாசி ताचि दास Slave
தாட்சண்யம் ताट्चण्यम् Mercy
தாண்டவங்கள் ताण्टवङ्कळ् ताण्डव? Dance
தாத்பர்யம் तात्पर्यम् तात्पर्य Meaning
தாது तातु धातु Mineral
தாபம் तापम् ताव Yearning
தாம்பூலம் ताम्पूलम् ताम्बूल Betel
தாமிரம் तामिरम् ताम्र Copper
தாரக तारक तारक Saviour
தாரதம்மிய तारतम्मिय तारतम्य? Differentiation
தாரை तारै धारा Drop
தாளம் ताळम् ताल Muscial Scale
தானம் ताऩम् दान Donate
தானியம் ताऩियम् धान्य Cereal
திக்கு तिक्कु दिक्? Direction
திசை तिचै दिशा Direction
திடமான तिटमाऩ दृढ़ Firm
திதி तिति तिथि Date
திமிங்கலம் तिमिङ्कलम् Whale
தியாகம் तियाकम् त्याग Sacrifice
தியானம் तियाऩम् ध्यान Meditate
திரவ तिरव द्रव Liquid
திரவியம் तिरवियम् द्रव्य, Matter
திரஸ்காரம் तिरस्कारम् तिरस्कार Ignore
திராட்சை तिराट्चै द्राक्षा Grapes
திராவகம் तिरावकम् द्रावक? Acid
திராவிட तिराविट द्रविड़ Dravidian
திரி तिरि त्रि Three
திருஷ்டி तिरुष्टि दृष्टि Sight
திலகம் तिलकम् तिलक Mark
தினம் तिऩम् दिन Day
தீபம் तीपम् दीप Light
தீர்க்க तीर्क्क दीर्घ Foresight
தீர்த்தம் तीर्त्तम् तीर्थ Water
தீர்த்து तीर्त्तु Settle
தீவீரம் तीवीरम् तीव्र Intense
தீன तीऩ दीन Low Sound
துக்கம் तुक्कम् दुख Sorrow
துச்சம் तुच्चम् तुच्छ Belittle
துத்த तुत्त Zinc
துரித तुरित त्वरित? Speedy
துருவங்கள் तुरुवङ्कळ् ध्रुव Poles
துரோகம் तुरोकम् द्रोह Cheat
துல்லியமான तुल्लियमाऩ तुल्य? Exactly/Minute
துலா तुला तुलना Scale
துவாரம் तुवारम् द्वार Keyhole
துவேசம் तुवेचम् द्वेष Hatred
துளசி तुळचि तुलसी Basil leaf
துஷ்ட तुष्ट दुष्ट Wicked
தூது तूतु दूत Messenger
தூபம் तूपम् धूप Incense
தூர तूर दूर Distance
தூரிகை तूरिकै तूलिका Paint brush
தூஷண तूषण दूषण Taint/deface
தெய்வம் तॆय्वम् देव God
தேக तेक देह Body
தேசம் तेचम् देश Country
தேவதை तेवतै देवता Angel/God
தேஜஸ் तेजस् तेजस Energy
தைரியம் तैरियम् धैर्य Bold
தைலம் तैलम् तैल Oil
தோரணம் तोरणम् तोरण? Decoration
தோஷம் तोषम् दोष Blemish
நகம் नकम् नख Finger nail
நகரம் नकरम् नगर City
நட்சத்திரம் नट्चत्तिरम् नक्षत्र Constellation/Star
நடனம் नटऩम् नट Dance
நதி नति नदी River
நந்தி नन्ति Statue/Obstruct
நமஸ்காரம் नमस्कारम् नमस्कार Submit to Feet
நயனம் नयऩम् नयन? Eyes
நர नर नर Man/Human
நரகம் नरकम् नरक Hell
நர்த்தனம் नर्त्तऩम् नर्तन Dance
நவ नव नव (नौ) Nine
நவீனமானது नवीऩमाऩतु नवीन New
நஷ்டம் नष्टम् नष्ट Loss
நாகம் नाकम् नाग Snake
நாகரீகம் नाकरीकम् नागरिक Civilised
நாசம் नाचम् नाश् Destroy
நாடகம் नाटकम् नाटक Drama
நாட்டிய नाट्टिय नाट्य Dance
நாடி नाटि नाड़ी Pulse
நாணயம் नाणयम् Coin (Currency)
நாத்திகம் नात्तिकम् नास्तिक Atheist
நாதம் नातम् नाद Sound
நாதஸ்வர नातस्वर नादस्वर Musical Instrument
நாபி नापि नाभि Navel
நாம‌தேய‌ नाम‌तेय‌ नामधेय/नाम देना Named
நாமாவளி नामावळि नामावली List of Names
நாயகன் नायकऩ् नायक Actor
நாளம் नाळम् नाला/नाली/नली Pipe/Tube
நிகர निकर निवल Approximate/Net
நிச்சியம் निच्चियम् निश्चिचित Confirm
நித்திய नित्तिय नित्य Perpetual/Continuous
நித்திரை नित्तिरै निद्रा Sleep
நிதர்சன नितर्चऩ निदर्शन Show/Illustrate
நிதி निति निधि Finance
நிந்தனை निन्तऩै निन्दा Condemn
நிபந்தனை निपन्तऩै निबन्ध Stipulations
நிபுணராக निपुणराक निपुण Specialist
நிமிடம் निमिटम् निमिषम? Minute
நிமித்தமாக निमित्तमाक निमित्त Reason
நியமம் नियमम् नियम Rule
நியமிக்க नियमिक्क नियमन Appoint
நிர்ணயம் निर्णयम् निर्णय Settled/Decided
நிரந்தர निरन्तर निरंतर Permanent
நிரபராதி निरपराति निरपराध Innocent
நிர்மூல निर्मूल निर्मूल Without Roots
நிர்வாக निर्वाक निर्वाह Management
நிர்வாண निर्वाण निर्वाण Disappear/Liberated
நிராகரிப்பு निराकरिप्पु Refuse
நிராசை निराचै निराश Disappointed
நிரூபி निरूपि निरूपित Ascertained/Proved
நிலையம் निलैयम् निलय Centre
நிலையம் निलैयम् Place of Stay
நிவர்த்தி निवर्त्ति निवृत्ति Abolish/Prevent
நிவாரணம் निवारणम् निवारण Solace
நிஜம் निजम् Truth
நீச்சம் नीच्चम् नीच Low point
நீதி नीति नीति Justice
நீர்,ஆகாயம் नीर्,आकायम् आकाश Sky
நீலம் नीलम् नीला Blue
நீவி नीवि Tie waist cloth
நூதன नूतऩ नूतन New
நைவேத்தியம் नैवेत्तियम् नैवेद्य Offering
பக்குவம் पक्कुवम् पक्व Readied
பக்தி पक्ति भक्ति Devotion
பகவான் पकवाऩ् भगवान God
பகை पकै Enmity
பங்கம் पङ्कम् भंग Damage
பசு पचु पशु Cow
பஞ்ச पञ्च पंच Five
பஞ்சு पञ्चु Cotton
பட்சணம் पट्चणम् भक्ष्य Eatables
பட்சமாக पट्चमाक पक्ष Side
பட்சி पट्चि पक्षी Bird
பட்டம் पट्टम् भट्ट? Stately
படி पटि पढ़ Read
படு पटु पटु Extraordinary
பண் पण् भण? Song
பண்டார पण्टार Mendicant
பண்டிதர் पण्टितर् पंडित Learned
பணம் पणम् पण? Money
பதக்கம் पतक्कम् पदक Medal
பத்ததி पत्तति पद्धति Method
பத்திரம் पत्तिरम् पत्र Paper
பத்திரிக்கை पत्तिरिक्कै पत्रिका Magazine
பதம் पतम् पद Word
பத்மா पत्मा पद्मा Padmasana
பதவி पतवि पदवी Official Role
பதி पति पति Husband
பந்தம் पन्तम् बंधन Bound
பந்தி पन्ति पंक्ति Row
பயங்கரவாதி पयङ्करवाति भयंकर Terror
பர पर पर Other/different
பரம परम परम् Very much
பரம்பரை परम्परै परम्परा Lineage
பரலோக परलोक परलोक Other world
பரஸ்பர परस्पर परस्पर Mutual
பராக்கிரமம் पराक्किरमम् पराक्रम Strong
ப்ரார்த்தனை प्रार्त्तऩै प्रार्थना Prayer
பரிகாசம் परिकाचम् परिहास Make fun
பரிகாரம் परिकारम् परिहार Offer
பரிச்சயமான परिच्चयमाऩ परिचय Familiar
பரிசீலனை परिचीलऩै परिशीलन Consider
பரிட்சை परिट्चै परीक्षा Examine
பரிணாம परिणाम परिणाम Evolution
பரிதாபம் परितापम् Sympathy
பரிபாலனம் परिपालऩम् परिपालन Implement
பரிபாலனம் परिपालऩम् परिपालन Maintain
பரிபூரணமான परिपूरणमाऩ परिपूर्ण Full
பரிவட்டம் परिवट्टम् Respect
பரிவர்த்தனை परिवर्त्तऩै परिवर्तन Exchange
பரிவாரம் परिवारम् परिवार Family
ப்ரீதி प्रीति प्रीति Affection
பலகை पलकै फलक Board
பலம் पलम् बल Strength
பல்லி पल्लि छिपकली Lizard
பலன் पलऩ् फल Result
பலாத்காரம் पलात्कारम् बलात्कार Forced
பலி पलि बलि Oblation/Offering
பலித்தது पलित्ततु फलित Come True
பவ்யமாக पव्यमाक भव्य Respect
பவித்திரமான पवित्तिरमाऩ पवित्र Pious
பஜனை पजऩै भजन Chant
பஸ்மம் पस्मम् भस्म Ash
பாகம் पाकम् भाग Part/Chapter
பாகம் पाकम् पक्वान्न? Cooked Food
பாக்யம் पाक्यम् भाग्य Privilege
பாகு पाकु बाहु Shoulder
பாச पाच पाश Loop/Rope
பாடம் पाटम् पाठ Lesson
பாண்டம் पाण्टम् भाण्ड? Vessel
பாணி पाणि Style
பாதகம் पातकम् Setback
பாதசாரி पातचारि पदचारी? Pedestrian
பாத்திரம் पात्तिरम् पात्र Vessel
பாதம் पातम् पाद Feet
பாதாளம் पाताळम् पाताल? Deep/Depth
பாதுகை पातुकै पादुका Foot wear
பாமர पामर Poor/Uneducated
பாயசம் पायचम् पायस Sweet soup
பாரபட்சம் पारपट्चम् पक्षपात Discriminate
பாரம் पारम् भार Load
பாரம்பரிய पारम्परिय पारम्परिक Traditional
பாராயணம் पारायणम् पारायण Repeated study
பாரிஜாதம் पारिजातम् पारिजात Flower species
பாலகன் पालकऩ् बालक Child
பால்ய पाल्य बाल्य Childhood
பாவம் पावम् पाप Sin
பானகம் पाऩकम् Sweet liquid
பானம் पाऩम् पान Liquid/Potation
பாஷாண पाषाण पाषाण Stone
பாஷை पाषै भाषा Language
பிச்சை पिच्चै भिक्षा Beg
பிசாசு पिचाचु पिशाच Devil
பிசுனா पिचुऩा Oriented
பிட்டம் पिट्टम् Back Body
பிண்டம் पिण्टम् पिण्ड Lump
பித்தளை पित्तळै पीतल Brass
பிது पितु पितृ Ancestor
பிம்பத்தை पिम्पत्तै बिम्ब Image
பிரகடனம் पिरकटऩम् प्रकट Announce
பிரகாசம் पिरकाचम् प्रकाश Bright
பிரகாரம் पिरकारम् प्रकार According to
பிரசங்கி पिरचङ्कि Talkative
பிரசவம் पिरचवम् प्रसव Delivery
பிரசன்ன पिरचऩ्ऩ प्रसन्न Happy
பிரசாதம் पिरचातम् प्रसाद Offering
பிரசாரம் पिरचारम् प्रचार Canvass
பிரசித்தி पिरचित्ति प्रसिद्ध Popular
பிரதக்ஷிணம் पिरतक्षिणम् प्रदक्षिणा Around left to right
பிரதமர் पिरतमर् प्रथम First
பிரத்யேக पिरत्येक Special
பிரதான पिरताऩ प्रदान Important
பிரதி पिरति प्रति Copy
பிரதிநிதி पिरतिनिति प्रतिनिधि Representative
பிரதிபலன் पिरतिपलऩ् प्रतिफल? Expect in return
பிரதிஷ்டை पिरतिष्टै प्रतिष्ठा Install
பிரதேசம் पिरतेचम् प्रदेश Area
பிரபஞ்ச पिरपञ्च प्रपंच Universe
பிரபந்தம் पिरपन्तम् प्रबन्ध Composition
பிரபு पिरपु प्रभु Lord/Ruler
பிரமாணம் पिरमाणम् प्रमाण Oath
பிரமை पिरमै भ्रम Mental State
பிரயத்தனம் पिरयत्तऩम् प्रयत्न Effort
பிரயாண पिरयाण प्रयाण Travel
பிரயோகம் पिरयोकम् प्रयोग Practice
பிரயோஜனம் पिरयोजऩम् प्रयोजन Purpose
பிரவாக पिरवाक प्रवाह Flow
பிரவேசம் पिरवेचम् प्रवेश Entry
பிரளயம் पिरळयम् प्रलय Flood
பிரஜை पिरजै प्रजा People
பிராசீன पिराचीऩ प्राचीन Ancient
பிராண पिराण प्राण Life/Oxygen
பிராணி पिराणि प्राणी Animal
பிராப்தி पिराप्ति प्राप्त Attain
பிராயச்சித்தம் पिरायच्चित्तम् प्रायश्चित Atone
பிரியம் पिरियम् प्रिय Dear
பிரும்மசாரி पिरुम्मचारि ब्रह्मचारी Celibacy
பிரேத पिरेत प्रेत Corpse
பின்னம் पिऩ्ऩम् भिन्न? Division
பீடம் पीटम् पीठ Seat
பீடித்தது पीटित्ततु पीड़ित Infested
பீடை पीटै पीड़ा Discomfort
பீதி पीति भीति/भयभीत Fear
பீஜ पीज बीज Seed
புசித்து पुचित्तु भोजन? Eat
புண்ணியம் पुण्णियम् पुण्य Holy
புத்தகம் पुत्तकम् पुस्तक Book
புத்தி पुत्ति बुद्धि Mind
புத்திர पुत्तिर पुत्र Son
புரம் पुरम् पुर Place
புராணம் पुराणम् पुराण Epic
புராதன पुरातऩ पुराना Ancient
புருவம் पुरुवम् भ्रू/भौंह Brow
புருஷன் पुरुषऩ् पुरुष Man
புவனம் पुवऩम् भुवन World
புளகான்கிதம் पुळकाऩ्कितम् पुलकित Cheerful
புனர் पुऩर् पुनः Again
புஷ்டி पुष्टि पुष्टि Strong
புஷ்பம் पुष्पम् पुष्प Flower
பூகம்பம் पूकम्पम् भूकम्प Earth Quake
பூதம் पूतम् भूत Ghost
பூமி पूमि भूमि Earth
பூரண पूरण पूर्ण Full
பூர்த்தி पूर्त्ति पूर्ति Fill up
பூர்வ पूर्व पूर्व Former
பூஜை पूजै पूजा Pooja
பெட்டகம் पॆट्टकम् पेटी Box
பேதம் पेतम् भेद Difference
பேரிகை पेरिकै Horn
போகம் पोकम् Harvest
போதனை पोतऩै बोधन? Preach
போஷாக்கு पोषाक्कु Healthy
பௌதிக पौतिक भौतिक? Botany
பௌர்ணமி पौर्णमि पूर्णिमा Full moon
மகத்தான मकत्ताऩ महत्ता/महत्त्व Grand
மகரந்த मकरन्त मकरन्द Pollen flower
மகிமை मकिमै महिमा Greatness
மகுடம் मकुटम् मुकुट Crown
மங்களம் मङ्कळम् मंगल Auspicious
மசி मचि मसि Ink
மஞ்சம் मञ्चम् मंच/मचान? Bed
மடம் मटम् मठ Monastery
மண்டபம் मण्टपम् मंडप Hall
மண்டலம் मण्टलम् मंडल Circle/Cycle
மணி मणि मणि 60th Birthday
மத்திய मत्तिय मध्य Central
மதம் मतम् Violent Anger
மதி मति मति Intelligence
மதுரமான मतुरमाऩ मधुर Sweet
மந்தமாக मन्तमाक मंदगति Slow
மந்திரங்கள் मन्तिरङ्कळ् मंत्र Manthra
மந்திரி मन्तिरि मंत्री Minister
மமதை ममतै Arrogance
மரகதம் मरकतम् मरकत Emerald
மரணம் मरणम् मरण Death
மர்மம் मर्मम् मर्म Mystery
மரியாதை मरियातै मर्यादा Respect
மலம் मलम् मल Solid Waste
மல்யுத்தம் मल्युत्तम् मल्लयुद्ध Wrestling
மல்லி मल्लि चमेली Jasmine
மலிவான मलिवाऩ Cheap/Low quality
மனசாட்சி मऩचाट्चि साक्षी Witness
மன்மத मऩ्मत मन्मथ Cupid
மனிதன் मऩितऩ् मनुष्य Human being
மஜ்ஜை मज्जै मज्जा Bone marrow
மாங்கல்யம் माङ्कल्यम् मांगल्य? Marriage Thread
மாணவர் माणवर् Student
மாணிக்கம் माणिक्कम् माणिक्य Precious Stone
மாத்சர்ய मात्चर्य Dislike
மாத்திரம் मात्तिरम् मात्र Only
மாதம் मातम् मास Month
மாதா माता माता Mother
மாந்திரிகம் मान्तिरिकम् Magic Art
மாநாடு मानाटु Assemble
மாமன் मामऩ् मामा Uncle
மாமிசம் मामिचम् मांस Flesh
மாயாவி मायावि मायावी Magician
மார்க்கம் मार्क्कम् मार्ग Way
மாலை मालै माला Garland
மானசீக माऩचीक मानसिक Of the mind
மிதமான मितमाऩ मृदु Mild
மிருகங்கள் मिरुकङ्कळ् मृग Animal
மிருதங்கம் मिरुतङ्कम् मृदंग Muscial Instrument
மிருது मिरुतु मृदु Soft
மீன் मीऩ् मीन Fish
முக்கிய मुक्किय मुख्य Important
முக்தி मुक्ति मुक्ति Salvation
முகூர்த்தம் मुकूर्त्तम् मुहूर्त Auspicious Time
முத்திரை मुत्तिरै मुद्रा Seal
முத்து मुत्तु मुक्ताफल Pearl
முனிவர் मुऩिवर् मुनि Sage
முஷ்டி मुष्टि मुट्ठी Hand
மூடன் मूटऩ् मूढ़/मूर्ख Fool
மூத்திர मूत्तिर मूत्र Urine
மூர்க்க मूर्क्क मूर्ख Fool
மூர்ச்சை मूर्च्चै मूर्छा Unconscious
மூர்த்தி मूर्त्ति मूर्ति Statue
மூலதனம் मूलतऩम् मूलधन Capital
மூலம் मूलम् मूल Root
மேக मेक मेघ Cloud
மேதாவி मेतावि मेधा Intellect
மேள मेळ मेल Musical Scale
மைத்துனன் मैत्तुऩऩ् Brother in law
மோகம் मोकम् मोह Charm
மோகினி मोकिऩि मोहिनी Tempting woman
மோசம் मोचम् Cheat
மோட்சம் मोट्चम् मोक्ष Salvation
மௌன मौऩ मौन Silence
யதார்த்தம் यतार्त्तम् यथार्थ Reality
யமன் यमऩ् यम Yama – God
யாகம் याकम् यज्ञ Oblation/Offering
யாசி याचि याचिका Request
யாத்திரை यात्तिरै यात्रा Journey
யாமம் यामम् Part of day
யுகம் युकम् युग Era
யுத்தம் युत्तम् युद्ध War
யுவ युव युवा Young
யோக்கியதை योक्कियतै योग्य Qualification
யோகம் योकम् योग? Time of Day
யோசனை योचऩै योजना Suggestion
யௌவனம் यौवऩम् यौवन Youth
ரகசியங்களை रकचियङ्कळै रहस्य Secret
ரசம் रचम् रस Liquid/Juice
ரசனை रचऩै रसना Taste
ரசாயன रचायऩ रसायन Chemical
ரட்சிக்க रट्चिक्क रक्षक Saviour
ரணம் रणम् Wound
ரத்த रत्त रक्त Blood
ரத்தினம் रत्तिऩम् रत्न Gem
ரதம் रतम् रथ Chariot
ரதி रति रति Cupid’s love
ரம்ய रम्य रम्य Pleasing
ராகம் राकम् राग Muscial Scale
ராசி राचि राशि Horoscope State
ராட்சஸ राट्चस राक्षस Monster
ராத்திரி रात्तिरि रात्रि Night
ராஜ்ஜியம் राज्जियम् राज्य Kingdon
ரிஷி रिषि ऋषि Rishi
ரீதி रीति रीति Manner
ருசி रुचि रुचि Taste
ருத்ர रुत्र रुद्र?/क्रुद्ध Angry
ருது रुतु ऋतु Season
ரூபம் रूपम् रूप Form/Shape
ரேகை रेकै रेखा Lines
ரோக रोक रोग Disease
ரோகண रोकण आरोहण Ascent
ரோதனை रोतऩै Pain/Irritation
ரோமம் रोमम् रोम Hair
ரோஷம் रोषम् रोष Anger
ரௌத்ரம் रौत्रम् रौद्र? Intense Anger
லக்னம் लक्ऩम् लग्न? Horoscope State
லக்‌ஷணம் लक्‌षणम् लक्षण Characteristics
லட்சம் लट्चम् लाख Lakh
லட்டு लट्टु लड्डू Laddu/Làdu
லயம் लयम् लय Rhythm
லவங்க लवङ्क लौंग Clove
லவண लवण लौंग Clove
லஜ்ஜை लज्जै लज्जा Shy
லஹரி लहरि लहरी Flowing joy
லாபம் लापम् लाभ Profit
லாவகம் लावकम् लावण्य Elegance
லாவண்யம் लावण्यम् लावण्य Beautiful
லிங்கம் लिङ्कम् लिँग Symbol of shiva
லிபி लिपि लिपि Script
லீலை लीलै लीला Act/Performance
லோபம் लोपम् लोभ Greed
லௌகீக लौकीक लौकिक? Wordly issues
வக்கிர वक्किर वक्र Lewd
வசம் वचम् वश Vested
வசனம் वचऩम् वचन Words
வசீகர वचीकर Entrancing
வஞ்சனை वञ्चऩै वंचना Deceit
வணிக वणिक वाणिज्य Trade
வதம் वतम् वध Kill
வதனம் वतऩम् Face
வந்தனம் वन्तऩम् वंदन Salutation
வம்சம் वम्चम् वंश Lineage
வயது वयतु वय Age
வர்க்க वर्क्क वर्ग Category
வர்ணம் वर्णम् वर्ण Colour
வர்ணனை वर्णऩै वर्णन Commentary
வர்த்தி वर्त्ति बत्ती Lamp wick
வரம் वरम् वर Boon
வருடம் वरुटम् वर्ष Year
வளையல் वळैयल् वलय? Bangle
வனம் वऩम् वन Forest
வஜ்ரம் वज्रम् वज्र Very strong
வஸ்திரம் वस्तिरम् वस्त्र Cloth
வஸ்து वस्तु वस्तु Article/thing
வாக்கியம் वाक्कियम् वाक्य Sentence
வாக்குவாதம் वाक्कुवातम् वाक्,वादा Argument
வாகனம் वाकऩम् वाहन Vehicle
வாசம் वाचम् वास Stay
வாசனை वाचऩै वासना Smell
வாஞ்சை वाञ्चै वांछित Desire
வாத்சல்யம் वात्चल्यम् वात्सल्य Love
வாத்தியம் वात्तियम् वाध्य Instruments
வாதம்,பித்தம்,கபம் वातम्,पित्तम्,कपम् वात, पित्त, कफ Ailment type
வாந்தி वान्ति वमन? Vomit
வாயு वायु वायु Air/Gas
வார்த்தை वार्त्तै वार्ता Word
வாரம் वारम् Week
வானர वाऩर वानर Monkey
வாஸ்தவ वास्तव वास्तविक Real
வாஸ்து वास्तु वास्तु Architectural
விக்கிரய विक्किरय विक्रय Dispose/Sale
விக்ரஹம் विक्रहम् विग्रह Idol
விகல்பம் विकल्पम् विकल्प Fluctuation
விகார विकार विकार Spoilt/Defect
விகிதம் विकितम् Percent
விசாரணை विचारणै विचारण Enquiry
விசாலமாக विचालमाक विशाल Wide
விசித்திர विचित्तिर विचित्र Bizarre
விசுவாசம் विचुवाचम् विश्वास Belief
விசேஷமாக विचेषमाक विशेष Grand
விஞ்ஞான विञ्ञाऩ विज्ञान Science
வித விதமான वित वितमाऩ विविध Different
வித்வான் वित्वाऩ् विद्वान? Master
விதவை वितवै विधवा Widow
விதன்டா वितऩ्टा वितण्डा? Unnecessary
விதி विति विधि Fate
விநயம் विनयम् विनय Modest
விநியோகம் विनियोकम् विनियोग Distribute
விபச்சாரம் विपच्चारम् व्यभिचार Infidelity
விபத்து विपत्तु विपत्ति? Accident
விபரீதம் विपरीतम् विपरीत Adverse
விபூதி विपूति Vermillion
விமர்சனம் विमर्चऩम् विमर्श Deliberate
விமானம் विमाऩम् विमान Aeroplane
விமோசனம் विमोचऩम् विमोचन Redemption
விமோசனம் विमोचऩम् विमोचन Liberation
வியாதி वियाति व्याधि Disease
வியாபாரம் वियापारम् व्यापार Trade
வியூக वियूक व्यूह Formation
விரக विरक विरह Sensual
விரக்தி विरक्ति विरक्ति Despair
விரசம் विरचम् Lewd/Debase
விரதம் विरतम् व्रत Fasting
விருத்தி विरुत्ति वृद्धि Proliferate
விரோதம் विरोतम् विरोध Enmity
விவகாரம் विवकारम् व्यवकार Issue
விவரம் विवरम् विवरण Details
விவஸ்தை विवस्तै व्यवस्था Method
விவாக विवाक विवाह Marriage
விவாகம் विवाकम् विवाह Marriage
வினாடி विऩाटि Second (Time)
வினோத विऩोत विनोद Amusing
விஜயம் विजयम् विजय Arrival/Conquest
விஸ்தார विस्तार विस्तार Wide/Expand
விஷம் विषम् विष Poison
விஷமம் विषमम् विषम Mischievous
விஷயம் विषयम् विषय Issue
விஷ்ராந்தி विष्रान्ति विश्रांति/विश्राम Relaxed
வீணை वीणै वीणा Veena Instrument
வீதி वीति वीथी? Road
வீர தீர वीर तीर वीर धीर? Bold
வீரியம் वीरियम् वीर्य? Intense/Powerful
வீழ்ச்சி वीऴ्च्चि Fall/Drop
வேகம் वेकम् वेग Speed
வேசி वेचि वेश्या Sex worker
வேதனை वेतऩै वेदना Pain
வேதாந்த वेतान्त वेदान्त Spiritual
வேதாளம் वेताळम् वेताल Vetal/Satan
வேதியர் वेतियर् वेद Scripture
வேளை वेळै वेला? Session
வேஷம் वेषम् वेश To act
வைதீக वैतीक वैदिक? Traditional
வைபவம் वैपवम् वैभव Pomp
வைராக்கியம் वैराक्कियम् वैराग्य Determined
வைரி वैरि वैरी Enemy
ஜடை जटै जटा? Plait
ஜந்து जन्तु जंतु Living Creature
ஜலம் जलम् जल Water
ஜனங்களின் जऩङ्कळिऩ् जन People
ஜனரஞ்சகம் जऩरञ्चकम् जन ,मनोरंजन Entertain
ஜாக்கிரதை जाक्किरतै Beware
ஜாதக जातक जातक Horoscope
ஜாதி जाति जाति Caste/Group
ஜாலம் जालम् जाल Net
ஜால்ரா जाल्रा झांझ Cymbal
ஜானு जाऩु जानु Knee
ஜீரண जीरण जीर्ण? Digestion
ஜீவன் जीवऩ् जीवन Life
ஜுரம் जुरम् ज्वर Fever
ஜெபம் जॆपम् जप Meditate
ஜெயந்தி जॆयन्ति जयंती Anniversary
ஜென்ம जॆऩ्म जन्म Birth
ஸ்தம்பித்து स्तम्पित्तु स्तम्भित Stop
ஸ்தாபித்து स्तापित्तु स्थापना Install
ஸ்தான स्ताऩ स्थान Place
ஸ்திதி स्तिति स्थिति Position
ஸ்திரமான स्तिरमाऩ स्थिर Strong
ஸ்துதி स्तुति स्तुति Praise
ஸ்பரிசம் स्परिचम् स्पर्श Touch
ஸ்வரம் स्वरम् स्वर Music Tone
ஹிம்சை हिम्चै हिंसा Violent
ஹோமம் होमम् होम Offering

इन्हें भी देखें सम्पादन

बाहरी कड़ियाँ सम्पादन